– Chưa có quy định xử phạt hành vi làm mất hóa đơn chuyển đổi.