Hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng cho các loại hóa đơn sau:
– Hóa đơn giá trị gia tăng 01GTKT
– Hóa đơn bán hàng 02GTTT
– Hóa đơn bán hàng (dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan) 07KPTQ
– Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ 03XKNB
– Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý 04HGDL