Khi bạn xuất hóa đơn điện tử có nghĩa là bạn đã ban hành đó nên ngày ký hóa đơn với ngày xuất hóa đơn phải trùng nhau (đối với hóa đơn giấy là ký, đóng dấu và xé ra khỏi cuống). Tuy nhiên hiện tại các văn bản pháp luật hiện hành chưa có quy định chính thức về vần đề ngày ký trên hóa đơn và ngày xuất hóa đơn phải trùng nhau hay không. Vấn đề này cũng tùy vào từng nhà cung cấp giải pháp, bạn nên tham khảo thêm.